x
Myat Kyune Thar Housing Project
Myat Kyune Thar Housing Project
Myat Kyune Thar Housing Project

Myat Kyune Thar Housing Project

Myat Kyune Thar Housing Project (2015-2016)

(45'×60') 2 Storeyed R.C.C Building

(16'×48') 2 Unit 5 Storeyed R.C.C Building (4)nos

Coffee Shop